4/26/08

ഉപ്പുരസമില്ലാത്ത ഉപ്പ്‌

ഉപ്പുരസമില്ലാത്ത ഉപ്പ്‌കൊണ്ടെന്തു കാര്യം?
ചോദ്യം പുതിയതല്ല,
പക്ഷെ, ചോദിച്ചതൊരു വിദേശി.
പണ്ടൊരു സ്വദേശി നാവിതുരത്തപ്പോള്
‍തള്ളിയ ഞാനിന്ന്‌ കൊള്ളുന്നു.
കാരണം, അസ്‌തിത്വമില്ലാതായതിന്
‍ഉത്തരമുണ്ടീ ചോദ്യത്തില്
‍ഉപ്പുരസമുണ്ടാക്കാന്
‍ഇനിയുള്ള ജീവിതം.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...