2/13/11

ആക്ടീവിസം

തസ്കരന്‍ ജഡ്ജിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞു.
താങ്കള്‍ കള്ളനാണ്.
ആരു പറഞ്ഞു. ജഡ്ജി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.
പാര്‍ട്ടിക്കാരും വക്കീലുമാരും സകലമാന കള്ളന്മാരും.
ജഡ്ജി അയാളെ വെറുതെ വിട്ടു.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...